CONSTRUCTING THE DIGITAL SIGNATURE SCHEME BASED ON THE DISCRETE LOGARITHMIC PROBLEM

Tuan Van Le, Truyen The Bui, Tan Duc Leu

Abstract


In this report, the DSA digital signature scheme has been introduced. Based on these digital signature scheme, a new digital signature scheme on the ring of Zn is developed. Its computing complexity is similar to the DSA and getting rid of some unwanted disadvantages of the DSA digital signature scheme and can be applied in practice.

Full Text:

Pdf

References


Lưu Hồng Dũng “Phát triển một dạng lược đồ chữ ký số mới”, Hội thảo quốc gia lần thứ XVI, 13-14-11-2013.

Lưu Hồng Dũng “Phát triển lược đồ chữ ký số tập thể”, Luận án tiến sỹ, Hà nội – 2014.

Lều Đức Tân “Số nguyên tố và đa thức nguyên thủy”, Hà nội – 2002.

Lê Văn Tuấn, Lưu Hồng Dũng, Nguyễn Tiền Giang, “Phát triển lược đồ chữ ký trên bài toán phân tích số,” Tạp chí Nghiên cứu KH& CNQS - Đặc san CNTT, 04 – 2014, ISSN 1859 – 1043.

Lê Văn Tuấn, Bùi thế truyền “Xây dựng thuật toán sinh số nguyên tố tất định”, Tạp chí Nghiên cứu KH& CNQS, Số 42, 4- 2016.

D.R Stinson, Cryptography: Theory and Practice, CRC Press 2003.

FIPS PUB 186-4,“Digital Signature Standard (DSS)”, 2013.

OKAMOTO E, Key distribution systems based on identification information. Proc. Of Crypto -1987.

Richard Crandall, Carl Pomerance. “Prime Numbers, A Computational Perspective”, Second Edition, Springer Science + Business Media, Inc, 2005.

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Signature_ Algorithm.


RefbacksIndexed by: Google Scholar.

Lớp dạy vẽ ở Mỹ Đình