Investigating the oscillation of the launching vehicle on the elastic background

52 views

Authors

  • Tran Xuan Dieu (Corresponding Author) Institute of Missile, Academy of Military Science and Technology
  • Nguyen Xuan Thanh Institute of Missile, Academy of Military Science and Technology

DOI:

https://doi.org/10.54939/1859-1043.j.mst.93.2024.146-154

Keywords:

Launching vehicle; Picth angle; Roll angle; Heave translation; Elevation angle; Azimuth angle.

Abstract

In this paper, the dynamics model of a launching vehicle on an elastic background is established using the Lagrange II approach. Using this model for a given launcher vehicle configuration, the vibrational laws of the vehicle and launcher motions are determined. Thereby, the feasibility of the structural model of the vehicle and launch pad was initially evaluated. The developed dynamic model can be used for structural design and shot optimization for a class of rocket-launching vehicles with the same structural principles.

References

[1]. Phạm Hồng Sinh, “Nghiên cứu động lực học dàn phóng đặt trên xe bánh lốp”, Luận án Tiến sĩ kỹ thuật, (2011).

[2]. Nguyễn Duy Phồn, “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nhiễu động ban đầu khi đạn tên lửa không điều khiển rời bệ phóng đến độ chính xác phát bắn”, Luận án tiến sĩ kỹ thuật, (2017).

[3]. Vo B. V. et al., “Dynamic Simulation Analysis and Optimization of Firing Rate of Rocket Launchers on Wheeled Vehicles”, Advances in Military Technology, vol.16, no.1, pp. 159-175, (2021). DOI: https://doi.org/10.3849/aimt.01459

[4]. Fedaravicius Al. et al., “Dynamics of the Missile Launch from the Very Short-Range Mobile Firing Unit”, Hindawi Shock and Vibration, (2023). DOI: https://doi.org/10.1155/2023/3082704

[5]. Dziopa Z. et al., “Dynamics of an unguided missiles launcher”, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, vol.53, no.1, pp. 69-80, (2015). DOI: https://doi.org/10.15632/jtam-pl.53.1.69

[6]. Dziopa Z. et al., “Modal Analysis of a Discrete System in the Form of a Rocket Launcher Installed on a Motor Vehicle”, Problems of Mechatronics Armament, Aviation, Safety Engineering, vol.7, no.3, pp. 47-58, (2016). DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.2981

[7]. Selmic R. et al., “Analysis of Parameters Affecting the Dynamic Stability of a Rocket Launcher”, Scientific-Technical Review, vol. LIV, no.1, (2004).

[8]. Ahmed A.Shabana, “Computational Dynamics”, John Wiley & Sons, Inc, pp.95-150, (2001).

[9]. Nguyễn Văn Khang , “Động lực học hệ nhiều vật”, Nhà xuất bản KHKT, Hà Nội, (2017).

[10]. Nguyễn Lạc Hồng, Nguyễn Xuân Anh, “Giáo trình tính toán bệ phóng và động lực học khi phóng”, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Hà Nội, (1998).

Published

25-02-2024

How to Cite

Trần, X. D., and Nguyễn Xuân Thành. “Investigating the Oscillation of the Launching Vehicle on the Elastic Background”. Journal of Military Science and Technology, vol. 93, no. 93, Feb. 2024, pp. 146-54, doi:10.54939/1859-1043.j.mst.93.2024.146-154.

Issue

Section

Research Articles

Categories