MOTION EQUATION OF TWO-PISTON SILENCED ANTI-TANK GRANADE

Authors

  • Ngo Phi Hung Viện Vũ khí/Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Keywords:

Silenced; Equation; Anti-tank; Two-piston; Velocity; Pressure.

Abstract

In this articale, the structure and working principles of two-piston silenced anti-tank granade are presented. Establishing the equation of motion of the granade in the cylinder and expression of velocity calculator granade is to build mathemetics of interior algorithm of two-piston silenced anti-tank granade afterward.

References

. Bộ môn Cơ sở bắn (2003), “Giáo trình Thuật phóng trong” - Dùng cho đào tạo đại học chuyên ngành Vũ khí - Đạn, Học viện Kỹ thuật Quân sự.

. Phùng Văn Cường, Báo cáo tổng kết đề tài: “Nghiên cứu thiết kế, chế thử nguyên lý hệ súng và đạn chống tăng giảm thanh, không giật, không luồng phụt”. Viện Vũ khí - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, 2016.

. Trần Đăng Điện - Nguyễn Quang Lượng, “Thuật phóng trong súng pháo”, Học viện Kỹ thuật Quân sự, 2006.

. Phạm Thế Phiệt, “Các cơ sở vật lý của hiện tượng bắn”, Học viện Kỹ thuật Quân sự, 1995.

Published

2021-02-25

How to Cite

[1]
H. Ngô Phi, “MOTION EQUATION OF TWO-PISTON SILENCED ANTI-TANK GRANADE”, JMST, no. 71, pp. 146-154, Feb. 2021.

Issue

Section

Articles