Overview of the digital transformation model in the Academy of Military Science and Technology

44 views

Authors

  • Nguyen Mai Phuong Military Information Technology Institute, Academy of Military Science and Technology
  • Nguyen Van Hung Military Information Technology Institute, Academy of Military Science and Technology
  • Ha Trung Hai Military Information Technology Institute, Academy of Military Science and Technology

DOI:

https://doi.org/10.54939/1859-1043.j.mst.89.2023.177-180

Keywords:

Digital transformation; e-Government; Digital government.

Abstract

In this article, we propose a digital transformation model in the Academy of Military Science and Technology, in terms of scale, scope, and application roadmap based on the demand, potentials of the unit, and transformation trend in the country and in the world. The proposed model ensures totality, scalability in terms of data and application, ability to integrate in both width and depth based on the system integration axis, ensuring interoperability between branches and between units throughout the Academy of Military Science and Technology.

References

[1]. Nguyễn Cảnh Hùng. Đề tài KHCN “Xây dựng mô hình thử nghiệm hệ thống quản trị tích hợp cho các chương trình quản lý của Viện KH-CN quân sự và nâng cấp Chương trình Quản lý hành chính, Trang thông tin điện tử để thử nghiệm mô hình trên.”, Viện KH-CN quân sự, (2017).

[2]. Bộ TTTT. Quyết định 2323/QĐ-BTTTT Ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0, (2019).

[3]. Cục Tin học hoá – BTTTT. Giới thiệu khung kiến trúc CPĐT Việt Nam, phiên bản 2.0 và hướng dẫn các bước xây dựng, cập nhật kiến trúc CPĐT, CQĐT, (2020).

[4]. Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

[5]. Nguyễn Cảnh Hùng. Đề tài KHCN “Nghiên cứu, thiết kế xây dựng và áp dụng hệ thống chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý KHCN trong Viện KH-CN quân sự”, Viện KH-CN quân sự, (2022).

Published

25-08-2023

How to Cite

Nguyễn Mai Phương, Nguyễn Văn Hùng, and Hà Trung Hải. “Overview of the Digital Transformation Model in the Academy of Military Science and Technology”. Journal of Military Science and Technology, vol. 89, no. 89, Aug. 2023, pp. 177-80, doi:10.54939/1859-1043.j.mst.89.2023.177-180.