TREATMENT METHODS FOR AGENT ORANGE/DIOXIN IN SOIL AND SEDIMENT

19 views

Authors

DOI:

https://doi.org/10.54939/1859-1043.j.mst.76.2021.167-171

Keywords:

Treatment method; Agent orange/dioxin; Contaminated soil and sediments.

Abstract

The consequences of chemical war caused by the US military (from 1961 to 1971) on Vietnamese people are extremely severe; Accordingly, a huge amount of soil and sediment in many locations such as Da Nang, Bien Hoa, Phu Cat, Dau Tieng, A Luoi, etc. were contaminated with high concentration dioxin, it should be treated as soon as possible to protect human health and the ecology. Currently, the technology to thoroughly treat dioxin in general and to treat Agent Orange/dioxin in soil and sediments, in particular, remains a difficult and complicated issue. On a global scale, there have been various studies and experiences to come up with dioxin treatment methods, but so far, no single solution or technology has been found that can thoroughly treat dioxin in contaminated soil and sediment at different pollution levels. This article briefly introduces technologies to treat dioxins in contaminated soils and sediments that have been tested, applied in Vietnam. On that basis, proposing research and experiment directions to find out technology to treat contaminated soil and sediment with dioxin in accordance with the actual conditions of Viet Nam in the near future.

References

. Văn phòng Ban Chỉ đạo 33/Bộ TN-MT, “Báo cáo tổng thể về tình hình ô nhiễm dioxin tại ba điểm nóng: Sân bay Biên Hòa, Đà Nẵng và Phù Cát”, Hà Nội, (2011), 172 trang.

. USIAD - Việt Nam (2016), “Đánh giá môi trường - ô nhiễm điôxin tại sân bay Biên Hòa”, Phụ lục C.

. Nguyễn Văn Minh (2013), “Lựa chọn công nghệ xử lý dioxin ở Việt Nam”, Hội đồng tư vấn về khoa học công nghệ, Ban Chỉ đạo 33, Hà Nội.

. Hoàng Thị Mỹ Hạnh và cộng sự, “Khả năng phân hủy 2,4-D và dibenzofuran của chủng nấm sợi FDN20”, Tạp chí Công nghệ Sinh học, 2(4), (2004), tr. 517-528.

. Nguyễn Văn Minh (2003), “Nghiên cứu tẩy độc ở Việt Nam. Hội thảo Việt Nam - Hoa Kỳ về các phương pháp xác định, xử lý và đánh giá vùng ô nhiễm dioxin:38-47”.

. Lâm Vĩnh Ánh (2015), “Nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử lý triệt để dioxin trong đất và trầm tích phù hợp điều kiện Việt Nam”, Đề tài cấp nhà nước mã số: KHCN 33.02/11-15.

. Tập đoàn Shimizu/Nhật Bản (2020), Báo cáo thử nghiệm thí điểm toàn diện Dự án khắc phục Dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa.

. Guodong Fang, Youbin Si, Chao Tian, Gangya Zhang, Dongmei Zhou (2012), “Degradation of 2,4-D in soils by Fe3O4 nanoparticles combined with stimulating indigenous microbes”, Environmental Science and Pollution Research, March 2012, Volume 19, Issue 3, pp 784-793.

. Ralph S. Baker, John LaChance and Gorm Heron (2006), “In-Pile thermal desorption of PAHs, PCBs, PCBs and dioxins/furans in soil and, TerraTherm”, Inc and TerraTherm, Inc., Keene, CA.

. Ruo-Yu Hong, Jian-Hua Li, Shi-Zhong Zhang, Hong-Zhong Li, Ying Zheng, Jian-min Ding, dong-Guang Wei (2009), “Preparation and charaterization of silica-coated Fe3O4 nanoparticles used as precursor of ferrofluids”, www.elsevier.com/locate/apsusc, Applied surface Science.

. Kjeller và Rappe, 1995; Rotard et al., 1994.

Published

12-12-2021

How to Cite

Nguyễn Văn Tài. “TREATMENT METHODS FOR AGENT ORANGE/DIOXIN IN SOIL AND SEDIMENT”. Journal of Military Science and Technology, no. 76, Dec. 2021, pp. 167-71, doi:10.54939/1859-1043.j.mst.76.2021.167-171.

Issue

Section

News & Views